Μέσα από εδώ παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από το IDentifEYE για δασκάλους, γονείς και εκπαιδευτές.

Ο παρών χώρος διατηρείται από τα μέλη της κοινοπραξίας IDentifEYE και ενημερώνεται συχνά βάση νέων εμπειριών από κοινού με τους εταίρους από σχολεία που εφαρμόζουν πιλοτικά το  πρόγραμμα και τα εργαστήρια IDentifEYE.

Όλοι οι πόροι που αναφέρονται παρακάτω είναι απευθείας προσβάσιμοι κάτω από υποτομείς του IDentifEYE.

Διαδικτυακό Αποθετήριο Υλικού

Ένα αποθετήριο που περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό και μελέτες που λήφθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια του έργου για τη μελέτη των online κινδύνων και πιο συγκεκριμένα των Διαδικτυακών Ταυτοτήτων και αποτελεί αποθετήριο υλικού για εκπαιδευτικούς και γονείς, σχετικό με το ασφαλές Διαδίκτυο.

Υποστηρικτική Βιβλιοθήκη για το Παιχνίδι

Ένα αποθετήριο των γραφικών/σχεδιαστικών πόρων, προκαθορισμένες επαυξήσεις και ήχους για την υποστήριξη εκπαιδευτικών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια, να επαυξήσουν το περιεχόμενο τους και να υποστηρίξουν μια εκπαιδευτική εμπειρία με διάρκεια.

Πόροι Εργαστηρίου

Όλα οι πόροι για τον προγραμματισμό, οργάνωση, εκτέλεση και παρακολούθηση των εργαστηρίων με βάση την διδακτική προσέγγιση του IDentifEYE και το πρόγραμμα σπουδών.

Πρόγραμμα σπουδών

Το τελικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος IDentifEYE αναπτύχθηκε επαναληπτικά μέσω μιας σειράς εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έργου. Η διδακτέα ύλη συνοδεύεται από διδακτικό υλικό που υποστηρίζει την παράδοσή του σε ένα περιβάλλον τάξης.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από πέντε συνεδρίες με διαφορετικές μαθησιακές ενότητες.

Συνεδρία 1

Ταυτότητα & κοινωνία, καλών πρακτικών

Η πρώτη συνεδρία αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στις Διαδικτυακές Ταυτότητες
 • Ταυτότητες – Συνταγές για περαιτέρω δράση
 • Εισαγωγή στην κοινωνία
 • Εισαγωγή στη σημερινή κοινωνία
 • Σημερινή κοινωνία – συνταγές για περαιτέρω δράση
ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 2

Προφύλαξη, σχέδια μαθήματος και “brainstorming”

Η δεύτερη συνεδρία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στα μέσα προφύλαξης
 • Προφύλαξη – Συνταγές για περαιτέρω δράση
 • Πρότυπο σχέδιο μαθήματος για δασκάλους
 • Brainstorming
ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 3

Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Καλές Πρακτικές

Η τρίτη συνεδρία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία – Συνταγές για περαιτέρω δράση
ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 4

Δημιουργία Σχεδίων Μαθήματος

Η τέταρτη συνεδρία αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εκπαιδευτικοί δημιουργούν το μάθημά τους για την τάξη τους χρησιμοποιώντας τις συνταγές
 • Εξωτερική συνεδρία: καθηγητές διεξάγουν το δικό τους μάθημα στην τάξη τους
ΥΛΙΚΟ

Συνεδρία 5

Αυτό-αξιολόγηση

Η πέμπτη συνεδρία αποτελείται από την ακόλουθη ενότητα:

 • Αξιολόγηση του σχεδίου μαθήματος από καθηγητές και ως προς τις καλές πρακτικές.
ΥΛΙΚΟ

europi

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY