ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο καινοτομικός χαρακτήρας του IDentifEYE είναι ο συνδυασμός των νέων θεμάτων για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η μεθοδολογική προσέγγιση και τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται.

Το IDentifEYE βασίζεται σε ένα εργαστήριο στο οποίο εκπαιδευτικοί επιλέγουν καινοτόμες, αλλά δοκιμασμένες πρακτικές για την καθημερινή διδασκαλία προκειμένου να επηρεάσουν θετικά τους μαθητές τους σε ότι αφορά τις μαθησιακές τους ικανότητες και την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Η προσέγγιση βασίζεται στην κοινωνική ψυχολογία, διαδραστική διδασκαλία και σε μέσα προφύλαξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας: Το παιχνίδι είναι βασισμένο στο αποτέλεσμα του έργου Παιδιά, Δεδομένα και Αναδυόμενες Ταυτότητες και τροποποιήθηκε για τις ανάγκες του IDentifEYE. Υπάρχουν δύο παιχνίδια, ένα για τους μαθητές στην ηλικιακή ομάδα 8-11 και ένα για τους μαθητές ηλικίας 12-14:

 • Το θέμα του παιχνιδιού για τους νεότερους μαθητές αντανακλά την ταυτότητα μέσω πολλαπλών οπτικών, και βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τη σχέση της ταυτότητας με τους κινδύνους.
 • Το θέμα του παιχνιδιού για τους μεγαλύτερους μαθητές αποτελεί έναυσμα για αντανάκλαση στην επικοινωνία μαθητή-δασκάλου ώστε να οδηγήσει σε μια σχέση εμπιστοσύνης έτσι ώστε οι μαθητές να μιλούν περισσότερο για προσωπικά θέματα, όπως για τις εμπειρίες τους στο Διαδίκτυο.

Καλές πρακτικές: από τη τελευταία βιβλιογραφία για τις ταυτότητας, την κοινωνία, διδασκαλία, προφύλαξη και Εκπαιδευτική Τεχνολογία, έχουν εξαχθεί καλές πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή διδασκαλία.

Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ IDentifEYE:

 • Αφορά νέες διδακτικές μεθοδολογίες νέα θέματα και νέες τεχνολογίες
 • Είναι μια νέα προσέγγιση για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο με βάση την εμπειρία και όχι φόβο
 • Έχει δοκιμαστεί από δεκάδες καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ
 • Διευκολύνει την συμμετοχικότητα στην σχολική τάξη
 • Συνδέεται με την αυξανόμενη σημασία των οπτικών πληροφοριών
 • Μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια του κανονικού προγράμματος διδασκαλίας.

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

 • Πειραματισμός με μια νέα διδακτική προσέγγιση για τα παιδιά σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Θέσπιση αποδεδειγμένων συστάσεων/ βέλτιστων πρακτικών για την διαδραστική διδασκαλία
 • Πρόσβαση σε μελέτες και σε παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας με υποδομή ικανή να υποστηρίξει την προσαρμογή του σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. παιδική παχυσαρκία)
 • Ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών, ακόμα και για σύνθετα θέματα που σχετίζονται με ΤΠΕ
 • Τόνωση εμπιστοσύνης μαθητών σε δασκάλους.

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 • Πώς να αντιμετωπίσουν τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες εμπειρίες στο Διαδίκτυο
 • Αυτο-αντανάκλαση στις δραστηριότητες στο Διαδίκτυο
 • Σε βάθος γνώση των Διαδικτυακών ταυτοτήτων
 • Μεγαλύτερη κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας
 • Νέες διαπροσωπικές και τεχνολογικές δεξιότητες.
 • Συνυπευθυνότητα στη αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας

europi

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY