CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Graikija (koordinatorius)

Grupė mokytojų ir technologijos ekspertų siekė pagerinti mokymo proceso kokybę integruojant naujas technologijas. Organizacija siekia padaryti mokymo procesą efektyvesniu per naujų technologijų naudojimą.CCS jau yra sukūrę tūkstančius programų, naudojamų mokyklose visame pasaulyje! CCS – tai tarptautinė įmonė, aptarnaujanti klientus įvairiuose sektoriuose, daugiausiai įmonių mokymų bei leidybos.

EZZEV Foundation – Nyderlandai

Maža, ne pelno siekianto organizacija, kurie siekia įtraukti jaunimą domėtis savo teisėmis, buvimo virtualioje erdvėje pasekmėmis bei technologijomis, kurios pagerina mokymosi procesą. EF susikūrė 2005 metais. Pagrindinis tikslas – padėti jaunimui ugdyti sąmoningumą bei vystyti asmeninę etiką.

COSMIC INNOVATIONS Ltd – Kipras

Labai dinamiška konsultacijų įmonė, siūlanti įvairias paslaugas sumažinančias atskirtį tarp komercinio ir viešojo sektorių, tokias kaip verslo vystymas, viešieji pirkimai, mokymai ir technologijų vystymas. Visoms paslaugoms keliami aukščiausios kokybės standartai ir siekiama geriausių rezultatų.

Fundacja Citizen Project -Lenkija

Maža ne pelno siekianti organizacija, siekianti įgalinti pilietinę visuomenę ugdant naudojimosi naujomis medijomis įgūdžius, skleidžiant naujas didaktikos idėjas Lenkijoje ir visoje Europoje. Organizacija veikia kaip asociacija, bendradarbiauja su savanoriais, ekspertais, mokyklomis ir vietinės valdžios institucijomis.  Organizacija glaudžiai bendradarbiauja su Gdansko priklausomybių prevencijos centru, įgyvendina bendrus projektus bei iniciatyvas.

Gdansk Centre for Addiction Prevention – Lenkija

The Gdansko priklausomybių prevencijos centras(GCPU) buvo įkurtas Gdansko savivaldybės siekiant inicijuoti, realizuoti ir koordinuoti priklausomybių prevencijos veiklas. GCPU dirba mokyklinės ir popamokinės prevencijos, psichologinės ir pedagoginės pagalbos specialistai. GCPU misija – Gdansko gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, spręndžiant priklausomybių problemas. Organizacija bendradarbiauja su profesionaliais ir socialiniais darbuotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis ir viešosiomis įstaigomis.

Viešojiįstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS – Lietuva

Nevyriausybinė‚ ne pelno siekianti organizacija‚ įkurta 1999 m. Atviros Lietuvos fondo (ALF) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) iniciatyva.Jaunimo karjeros centro misija – vadovaujantis atviros visuomenės idėjomis bei nuostatomis‚ sukurti bei tobulinti piliečių‚ ypač jaunų žmonių karjerai pasiekti reikalingų paslaugų sistemą‚ kuri padėtų

Įgyvendinant misiją‚ JKC siekia šių tikslų: plėtoti socialines‚ edukacines‚ kultūrines bei kitas iniciatyvas; sukurti ir tobulinti su karjera bei profesine veikla susijusią paslaugų sistemą;skatinti akademinės bendruomenės veiklą ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos demokratėjimo procesą; inicijuoti strateginius švietimo kaitos ir integravimosi į Europos bendriją projektus;skleisti informaciją apie įvairaus lygmens Lietuvos ir užsienio studijų programas‚ galimybes ir jų pasirinkimo motyvus; konsultuoti profesinio pasirinkimo‚ karjeros planavimo ir asmeninio realizavimo klausimais; vykdyti jaunimo ir suaugusiųjų specializuotą švietimą‚ gebėjimų ugdymą ir tęstinį mokymą.

Fundación Privada Joan XXIII – Ispanija

The CETEI, veikianti Joan XXIII Foundation  – technologinių inovacijų centras, kuriantis naujas galimybes asmeniniams ir profesiniam tobulėjimui visa gyvenimą trunkančio mokymosi metu. CETEI dalyvauja projektuose, skirtuose vystyto pokyčius mokyklose ir organizacijose šiose srityse:

  • Pedagoginių inovacijų
  • IT technologijų pritaikyme mokymosi procese
  • Techno-pedagoginėje lydersytėje
  • Švietimo konsultacijų paslaugų.

CETEI yra Jesuitas Educación Foundatiion ir specializuojasi švietimo inovacijose, IT technolgijose bei siūlo naujas mokymo ir mokymosi metodologijas ir mokymus mokykloms.

europi

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.