WITAJ W SIECI IDentifEYE

Sieć, wspomagana przez social media poświęce projektowi IDentifEYE i zasilana przez zasoby udostępniane za pośrednictwem strony internetowej, to aktywna społecznoĈć online słuźąca do ułatwiania przyjęcia programu edukacji IDentifEYE i jego zasobów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w szerszym zakresie bezpieczeństwa internetowego.

Dzięki repozytorium darmowych zasobów internetowych dla nauczycieli i rodziców z całej Europy siećIDentifEYE zapewnia:

  • Dostarczenie warsztatów IDentifEYE do szkół;
  • Współpracę przy tworzeniu nowych modułów do programu nauczania IDentifEYE lub rozszerzeniu/aktualizacji modułów istniejących;
  • Zastosowanie sprawdzonych praktyk w zakresie interaktywnej nauki w Ĉrodowisku nauczania.

Zwróć się o pomoc

Moĝesz zgłosić swoje problemy/pytania społecznoĈci IDentifEYE za pomocą naszego menedĝera biletów. Zaloguj się lub zarejestrujjeĈli zgłaszasz problem po raz pierwszy. Naleĝy postępować zgodnie z instrukcjami, oraz zapewnić jak najwięcej szczegółów, jak to moĝliwe. W zaleĝnoĈci od rodzaju zapytania, okreĈl równieĝobszar, którego dotyczy: Program nauczania, Warsztat, Gra, Wyniki i Strona internetowa.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie kwestie w ciągu 48 godzin

Pomoc na żywo

Aby zorganizować pomoc online w czasie rzeczywistym dla problemu lub do pomocy podczas realizacji warsztatu, utwórz bilet co najmniej 5 dni wczeĈniej w celu umoĝliwienia odpowiedniego czasu na zorganizowanie sesji pomocy online. Następnie, w uprzednio ustalonym terminie, otrzymasz dostęp do Centrum Live Help, aby połączyćsię z operatorem, który będzie Ci asystować.

Społeczność ekspertów

Uĝyj opcji NAWIĄĜ KONTAKT na stronie głównej, aby skontaktowaćsię z nami. Na podstawie Twojej wiadomoĈci, jeden z ekspertów społecznoĈci IDentifEYE skontaktuje się z Tobą.

Twórz własne gry

Moĝesz tworzyć własne gry, korzystając z sekcji CMS gry i postępując zgodnie z instrukcjami. Moĝesz równieĝ skorzystać z biblioteki gier, repozytorium zasobów graficznych/wizualnych, predefiniowanych rozszerzeń i děwięków w celu wzmocnienia treĈci i dostarczania trwałego doĈwiadczenia edukacyjnego. Uĝyj opcji NAWIĄĜ KONTAKT na stronie głównej w celu otrzymania poĈwiadczeń dostępu do CMS.

Zostań z nami

Bądě na bieĝąco! ćledě nas w mediach społecznoĈciowych i upewnij się, aby poinformować społecznoĈćswoimi doĈwiadczeniami z korzystania z narzędzi i zasobów IDEntifEYE.

europi

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.